HELSINKI NEEDS TO BE A SAFE HOME ALSO FOR ASYLUM SEEKERS AND THE UNDOCUMENTEDIn the current situation, asylum seekers who have received an enforceable decision on deportation will be cut from reception services. However, many of them cannot be deported and will not return. This means that there is a growing number of people without a legal status in Helsinki. Both the asylum seekers and the undocumented are in a vulnerable position and Helsinki should ensure that this is a safe hometown for them also.

We are worried about the growing number of people in Helsinki and elsewhere, living without access to basic safety, housing and other most basic needs. The obligation to provide indispensable subsistence and care to all people in Finland, irrespective of how long they have been in Finland, irrespective of their nationality, or other similar factors, is stated in the Section 19 of the Finnish Constitution. In the context of social welfare legislation and practices, this consists of housing, access to basic health care, food and clothing.

Following demands would serve as a solution to this growing problem concerning the city of Helsinki. For the time being, as the legal responsibility for providing lies with the municipalities, we are pleading to the Helsinki city to implement the following points without delay.


1. Housing

The right to safe lodging is for everybody. Helsinki city should provide emergency housing for everyone staying in Finland, regardless of their legal status.

The city should provide an around-the-clock shelter for all homeless people, regardless of their status. Providing the other basic needs clarified in the constitution - access to health, food, clothing - cannot be fully realised without 24-hour-shelter.

Emergency housing that is provided only during nights is particularly insufficient for families with children, as well as for people suffering from physical or mental illnesses. In addition, families and people who are sick have a special need for calm place and privacy.

One of the problems with the night shelters is that people staying there have no place to leave their belongings. For the time that 24-hours accessible shelter is not available, the city should arrange a place where people can safely leave their belongings, accessible also during daytime.


2. Livelihood
Helsinki city needs to ensure everyone’s right for worthy existence, necessary livelihood and care. The amount of income support should not depend on a person’s legal status, but on the needs and the situation of the person applying for income support. We demand that everyone’s applications for urgent income support are processed according to the same criteria, regardless of their legal status.

The best and most effective way to provide the income support for the asylum seekers is money. Coupons limit people’s autonomy.

3. Health care

Helsinki city should provide everyone an equal access to health care services, regardless of their status.   


4. Psychosocial support

The city should provide psychosocial support for the undocumented, many of whom are in an exceptionally vulnerable position and experience considerable stress due to their status.

Receiving a negative decision and having one’s reception services cut is in particular a stressful moment. The city should inform people who are forced to leave reception centres that they are guaranteed safe housing (see the demand 1).


5. Children’s best interest

The right to protection guaranteed in the Child Welfare Law belongs to all children living in Finland, regardless of their status. Family’s undocumented status or homelessness are not acceptable or legal reasons for foster care. As many parents fear this, the city should inform the families about the Finnish child protection legislation that sees the child’s best interest is to be with their parent(s).

Every school-age child has the right to attend school, irrespective of their status. The city needs to ensure this to all children living in Helsinki. When providing housing for families, it should be taken into account that only long-term housing solutions for families enable the child’s access to permanent and undisturbed education in the vicinity of their everyday environment.

6. Temporary ID

People whose only ID is an expired reception centre card (VOK-kortti) have difficulties in accessing municipal services such as affordable public transport and libraries. For example, in Helsinki they cannot get a chargeable HSL travel card and have to rely on a great deal more expensive tickets, normally intended for temporary use.

A solution to this would be a temporary social security number, an extension for the VOK-card, or another resolution provided at the municipal level, that would solve these problems.


7. The obligation of confidentiality

Helsinki, among other municipalities, must ensure that municipal authorities in Helsinki, medical and care work professionals and social work professionals to educational staff are aware of their legal obligation in regard of absolute secrecy.  

The prohibition of abuse is clearly defined in the Social Welfare Act. This particularly concerns authorities’ obligation to confidentiality and secrecy regarding undocumented clients.

No teacher or other member of educational staff is allowed to communicate any information on an undocumented child’s residence permit situation to the police or other outside authorities.

An undocumented person is never to be reported just for being undocumented.


7. No pressuring for voluntary return

Pressuring undocumented people for voluntary return should not be part of Helsinki city basic services. Access to basic rights cannot be used for blackmailing asylum seekers or undocumented people seeking access to urgent services.Helsingin oltava turvallinen kotikaupunki myös turvapaikanhakijoille ja paperittomille


Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut lakkaavat sen jälkeen, kun käännytyspäätös on täytäntöönpanokelpoinen. Suuri joukko heistä ei pysty palaamaan vaan jää Suomeen. Sekä turvapaikanhakijat että paperittomat ovat erittäin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joille Helsingin tulisi olla turvallinen paikka asua.

Olemme huolissamme tilanteesta, jossa Helsingissä on kasvava määrä peruspalvelujen ulkopuolelle pudonneita ihmisiä ilman oikeudellista statusta. Kaikille Suomessa oleskeleville, katsomatta kansalaisuuteen, siihen kauanko he ovat Suomessa asuneet tai vastaaviin seikkoihin, on taattava Suomen perustuslain mukaan sen 19 §:n mukainen ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso. Sosiaali- ja terveyslainsäädännön ja sosiaalityön viitekehyksessä tämä vähimmäistaso tarkoittaa majoitusta, ruokaa ja vaatteita sekä pääsyä perusterveydenhuollon piiriin.

Seuraavat vaatimukset toimisivat ratkaisuna Helsingin kaupunkia suuresti koskettavaan turvapaikanhakijoiden ja paperittomien oikeusturvan puutteellisuudesta johtuvaan ongelmaan. Niin kauan kun lakisääteinen vastuu vaille vastaanottopalveluja jäävistä on kunnilla, vetoamme Helsingin kaupunkiin jotta se varmistaisi ihmisoikeuksien ja perustuslaillisten oikeuksien toteutumisen sekä jokaisen Helsingissä asuvan perustavanlaatuisen ja välttämättömän turvan ja palvelujen saannin viipymättä.


RAUTATIENTORIN MIELENOSOITTAJIEN VAATIMUKSET HELSINGIN KAUPUNGILLE:


1. Turvallinen asuminen paperittomille
Oikeus turvalliseen majoittumiseen kuuluu kaikille. Kaupungin tulisi taata hätämajoitus jokaiselle sitä tarvitsevalle Helsingissä oleskelevalle ehdoitta ja riippumatta oikeudellisesta asemasta.

Kaupungin on tarjottava ympärivuorokautinen suoja asunnottomalle helsinkiläiselle riippumatta tämän statuksesta. Muiden perustuslain 19 §:ssä tunnustettujen perustarpeiden - oikeus terveyteen, ruokaan ja vaatteisiin - täyttyminen tyydyttävästi ei ole käytännössä mahdollista ilman ympärivuorokautista majoitusta.
Yöaikaan tarjottava hätämajoitus ei ole riittävää varsinkaan lapsiperheille sekä psyykkisesti tai fyysisesti sairaille ihmisille. Perheillä ja sairailla ihmisillä on lisäksi erityisen suuri tarve rauhaan ja yksityisyyteen.

Yöaikaan rajoittuvassa väliaikaisessa suojassa ongelmana on lisäksi henkilökohtaisten tavaroiden säilytys. Ympärivuorokautisen suojan järjestämistä odotettaessa kaupungin tulisi tarjota hätäratkaisuna turvallinen paikka henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen.


2. Riittävä toimeentulo

Helsingin kaupungin on huolehdittava jokaisen oikeudesta ihmisarvoiselle elämälle välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  Viimesijaisen toimeentulon suuruuden ei pidä riippua statuksesta, vaan toimeentulotuenhakijan todellisista tarpeista ja elämäntilanteesta. Kiireellistä toimeentulotukea tulee myöntää saman suuruisena paperittomille.

Paras tapa myöntää toimeentulotuki on (käteinen) raha maksusitoumusten sijaan. Maksusitoumukset vaikeuttavat arjen järjestämistä ja rajoittavat ihmisten itsemääräämisoikeutta.

3. Riittävä terveydenhoito

Helsingin tulisi tarjota yhtäläinen pääsy terveydenhuollon piiriin kaikille, riippumatta henkilön statuksesta tai oikeudellisesta asemasta.

4. Psykososiaalinen tuki

Kaupungin tulee huolehtia psykososiaalisen tuen tarjoamisesta myös paperittomille, jotka ovat erityisen heikossa ja haavoittuvassa asemassa, ja ovat huomattavan psyykkisen kuormituksen alla elämäntilanteestaan johtuen.

Turvapaikanhakijoille kielteinen päätös ja vastaanottopalvelujen loppuminen ovat erityisen kuormittavia tapahtumia. Helsingin tulisi aktiivisesti tiedottaa vastaanottokeskuksista pois joutuville siitä, että kaupunki järjestää kaikille turvallisen paikan majoittua (ks. Vaatimus 1).  

5. Lasten oikeuksien toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota

Oikeus lastensuojelulaissa taattuun turvaan kuuluu taustaan ja statukseen katsomatta kaikille Suomessa asuville lapsille. Vaikka vanhemman/vanhempien paperittomuus tai asunnottomuus eivät ole laillisia syitä lasten huostaanotolle, monet vanhemmat pelkäävät huostaanoton riskiä. Viranomaisten on tärkeää informoida paperittomia perheitä lastensuojelulain periaatteista, joiden mukaan lapsen etu on olla perheensä kanssa.  

Oikeus perusopetukseen kuuluu jokaiselle lapselle riippumatta statuksesta. Kaupungin tulee järjestää perusopetusta kaikille sen alueella oleskeleville lapsille. Koulupaikan säilyttäminen  ja läheisyys tulee ottaa huomioon perheen asumisen järjestämisessä.


6. Väliaikainen henkilökortti

Vastaanottopalvelujen ulkopuolelle jäävät ihmiset jäävät VOK-kortin vanhentuessa ilman mitään voimassa olevaa henkilödokumenttia. Tämä vaikeuttaa ja kallistaa kohtuuttomasti perustarpeiden toteutumiseen liittyvää asiointia, kaupungin tarjoamien palvelujen (esimerkiksi kirjastot) käyttöä sekä liikkumista.

He eivät voi saada esimerkiksi HSL:n henkilökohtaista, ladattavaa matkakorttia vaan joutuvat turvautumaan merkittävästi kalliimpiin, yleensä lyhytkestoiseen käyttöön tarkoitettuihin matkalippuihin.

Ratkaisu ongelmaan voisi olla tilapäinen sosiaaliturvatunnus, VOK-kortin ja sen henkilönumeron käyttöajan ulottaminen vastaanottopalvelujen lopettamisen jälkeiseen oleskeluun kunnan palvelujen piirissä tai vastaava kunnallistason ratkaisu.


7. Viranomaisten tulee noudattaa salassapitovelvollisuuttaan
Helsingin, kuten muidenkin kuntien, tehtävä on varmistaa, että terveydenhuollon viranomaiset sekä sosiaali- ja kouluviranomaiset noudattavat lakisääteistä salassapitovelvollisuuttaan liittyen paperittomien asemaan.

Viranomaisten salassapitovelvollisuuteen ja paperittomien oikeusturvaan liittyvästä hyväksikäyttökiellosta on säädetty sosiaalihuoltolaissa, ja se koskee erityisesti paperittomien tietojen luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta eri viranomaistahojen välillä.

Koulun koko henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Opettaja tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluva ei saa kertoa paperittoman lapsen oleskelulupaan liittyvästä tilanteesta poliisille tai muille ulkopuolisille.

Paperittomuus itsessään ei koskaan saa olla syy tehdä henkilöstä ilmoitusta poliisille.


8. Vapaaehtoiseen paluuseen painostaminen ei kuulu palvelujärjestelmään  


Helsingin ei pidä painostaa vapaaehtoisen paluun ohjelmaan välttämättömien kiireellisten palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Peruspalvelujen piiriin pääsyä ei koskaan saa käyttää välineenä kiristää turvapaikanhakijaa tai paperitonta henkilöä “vapaaehtoiseen” paluuseen.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

[TIEDOTE 14.11.2017] POLIISI PAKKOPALAUTTI RASKAANA OLEVAN - LÄÄKÄRI EI SUOSITTANUT

RIGHT TO LIVE AWARDED BY RESEARCHERS!

[PRESS RELEASE] Afghan government questions the forced deportion to Afghanistan?